ประกันสุขภาพ ไอเฮลตี้ (iHealthy)

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ความคุ้มครองตั้งแต่ 3 ล้าน ถึง 100 ล้าน

ประกันชีวิต ไลฟ์เอนชัวร์ 10 (LifeEnsure10)

ประกันชีวิต คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี​ โดยจ่ายเบี้ยคงที่เพียง 10 ปี

ประกันชีวิต Life+Saver

ประกันชีวิตคุ้มครองระยะสั้น สามารถเลือกระยะเวลาจ่ายเบี้ย 10 หรือ 15 ปี
คุ้มครองระยะสั้นโดนสามารถเลือกได้ 20 หรือ 25 ปี

LET US TAKE CARE OF YOU